Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 P1 - Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA)


Partenerul 1 este o instituție publică de interes regional, cu o experiență de 7 ani în domeniul formării profesionale a adulților, consiliere profesională, evaluarea și monitorizarea formării profesionale, certificarea profesională a persoanelor înscrise la programele de formare, deținând 44 de autorizații ca furnizor de formare profesională. Expertiza în domeniul orientării și consilierii profesionale deschide grupului țintă din proiect perspective nebănuite în formarea continuă și în accesul pe piața muncii.

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași a fost implicat atât în proiecte cu parteneri externi cât și în proiecte interne. Pentru proiectele externe menționăm proiectul Phare de Twinning, derulat cu Danemarca RO 02/IB/SO/03 - Susţinere pentru MMSSF pentru formare profesională continuă - în care a susținut 2 cursuri de perfectionare pe ocupația de formator în anul 2005 și o colaborare cu Asociaţia Colegiilor Comunitare Canadiene în cadrul căreia formatorii centrului au beneficiat pe tot parcursul de experienţa consultanţilor canadieni. 

CRFPA Călărași este implicat ca partener în proiectele finanțate din FSE care au ca activitate formarea profesională a adulților : - ,,Să devenim competitivi pe piața muncii” - ,,Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest” - ,,Formare, consiliere, ocupare-model interregional de reintegrare a persoanelor private de libertate” - ,,Rețea rurală de parteneriat pentru dezvoltare durabilă ,,RURAL NETWORK DEVELOPMENT” - ,, Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii și integrarea lor în societate” - ,, EFI angajat – Eficient, Format și Informat, prin și pentru calificare și recalificare” - CRFPA Călărași a implementat în perioada 01.11.2010-31.10.2012 în calitate de solicitant proiectul ,, Calificarea conform cerinţelor pietei muncii o șansă reală pentru o viață mai bună! ” 

 

P2 - Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi (CCIA)

 

P2 este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, care deține o experiență îndelungată în derularea proiectelor cu finanțare externă din fonduri europene. 

Conform Statutului, CCIA Călăraşi are următoarele atribuţii principale : 

- reprezintă şi susţine interesele agenţilor economici faţă de organele de stat , alte organisme şi instituţii

- colaborează cu instituţiile similare din străinătate şi reprezentanţele lor din România 

- asigură consultanţa în materie de : înfiinţări societăţi comerciale, persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale, modificarea formelor juridice ale societăţilor comerciale, elaborarea, negocierea şi derularea contractelor interne şi externe , privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi în orice alte probleme privind înfiinţarea, funcţionarea şi de dizolvarea societăţilor comerciale - organizează la cerere cadrul de funcţionare a arbitrajului comercial pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale - elaborează certificate de origine pentru mărfurile româneşti de export, vizează facturi, procuri şi alte documente de comerţ exterior.

- sprijină identificarea şi promovarea proiectelor economice, financiare sau de investiţii ale agenţilor economici, întocmeşte , la cerere studii de pre-fezabilitate pentru agenţii economici interesaţi. 

- organizează misiuni economice, seminarii, simpozioane pentru oamenii de afaceri străini în România şi pentru români în străinătate, în vederea lărgirii şi intensificării schimburilor economice şi comerciale cu alte ţări. 

Experiența partenerului se poate evidentia prin proiectele derulate de-a lungul timpului :

-EFI – Eficient, format și Informat, prin și pentru calificare și recalificare

-TAEED - Proiect Phare CBC 2005 Romania-Bulgaria

-Proiectul Eco-business - Centru transfrontalier pentru mediu al oamenilor de afaceri din zona Calarasi - Silistra

-Proiectul IRC România

-O regiune transfrontalieră - o destinație europeană

-Parteneriat pentru cooperare activă şi încurajare în regiunea transfrontalieră Silistra – Călăraşi” (PACE).

Colaborarea Beneficiarului cu P2 relevantă pentru proiect datează încă din 2004, de la momentul implementării metodei firmelor de exercițiu și organizarea târgurilor FE.

P2 pune la dispoziția partenerilor expertiza în organizarea unor astfel de evenimente, asigurând legătura cu agenții economici locali, participarea și implicarea acestora în susținerea firmelor de exercițiu.

 

P3 - Liceul ,,Danubius”  Călăraşi

 

Liceul “Danubius” pregăteşte tinerii, prin învăţământ de zi , seral, frecvenţă redusă , atât pentru filiera tehnologică, profil tehnic ( domeniile electronică automatizări, electric, electromecanic, mecanic), cât şi pentru filiera teoretică (filologie, matematică informatică, ştiinţele naturii, științe sociale).  

Liceul Danubius are parteneriate cu agenţi economici, ca TENARIS SILCOTUB S.A., SAINT GOBAIN GLASS, S.C. MARTIFER CONSTRUCŢII SRL, prin care se efectuează activităţi comune de promovare în domeniul pregătirii tehnice și profesionale, având obiectiv comun de a contribui și urmări îmbunătățirea cunoaşterii și pregătirii în diferite domenii de interes educaţional şi industrial, activităţi de cooperare în domeniul formării pentru elevi și profesori și activităti sau exerciţii practice ca instrument de pregătire care să le permită elevilor aprofundarea cunştiinţelor, în scopul adaptării acestora pentru tranziţia la locul de muncă. Activităţile s-au concretizat prin vizite la unităţile respective, prin prezentări sau workshop-uri pe diferite teme 

Liceul “Danubius” a participat în calitate de grup țintă la activităţile din cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/63196 „Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale-PAŞII FPI”. 

În cadrul Săptămânii Şcoală-întreprindere,din cadrul proiectului mai sus menţionat, s-au desfăşurat următoarele activităţi: • Activitatea 1 , centrată pe promovarea dialogului social / parteneriatului şcoală – întreprindere (57 participanţi): “Cum pot să-mi aleg corect drumul?”- Masă rotundă cu implicarea tuturor participanţilor. • Activitatea 2 (70 participanţi): Workshop (atelier de practică) pe tema “10 reguli de aur pentru a reuşi la un interviu de angajare”) - simularea unui interviu de angajare – invitat, agent economic ,,TENARIS SILCOUB”, CĂLĂRAŞI. • Sprijinirea elevilor în descoperirea culturii organizaţionale a întreprinderilor şi evidenţierea valorilor pe care le promovează (echitate, utilitate socială); • Evidenţierea dimensiunii economice a întreprinderii (produse, clienţi, procese, dezvoltare), cât şi a dimensiunii umane (întreprinderea ca un organism viu compus din oameni cu competenţe şi parcursuri individuale foarte diverse); • Dezvoltarea la elevi a spiritului de a întreprinde şi de a conştientiza valorile pozitive ale întreprinderii ca loc sigur de creare de bunuri şi de dezvoltare personală / profesională; • Motivarea şi creşterea dorinţei de a învăţa, pentru a facilita integrarea lor în viaţa activă; • Facilitarea unei informări şi orientări profesionale în privinţa realităţilor de la locul de muncă, pentru a avea o viziune mai clară asupra intereselor şi funcţionării unei întreprinderi, inclusiv din perspectiva protecţiei mediului, a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. 

 

P4 - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Călăraşi

 

Misiunea unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interese reprezentate în şcoală de profesori – elevi – părinţi şi autoritatea locală, agenţi economici, ONG-uri constă în concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală şi profesională pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, pornind de la documentele educaţionale în vigoare. Conducerea liceului urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de MEN, încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii în dezvoltarea individuală a fiecărui cadru didactic. Promovăm un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie, să aibă şanse egale de progres şi formare pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. ,, Cu răbdare şi pricepere să dăm copiilor o minte chibzuită, un ideal de viaţă potrivit Neamului nostru” Simion Mehedinţi Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, îşi propune să asigure tuturor elevilor proveniţi din mediu multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltare intelectuală şi a carierei într-o Europă unită, prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto a participat in calitate de partener sau grup tinta la urmatoarele proiecte: 1.“Cuvintele tale au putere” – proiect pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor antisociale; generalizarea comportamentelor pro-sociale; diminuarea fenomenelor negative în şcoală prin monitorizarea atentă a elevilor şi respectarea Regulamentului şcolar. Parteneri: ISJ, CRPECA ( Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog ), Jandarmeria, Poliţia Municipiului Călăraşi – compartiment Proximitate, CJRAE. 2.“Viitorul începe la şcoală!” – scop – reducerea şi prevenirea abandonului, cunoaşterea cauzelor abandonului şcolar. Parteneri: ISJ, IPJ. 3.“Auto Impact” – proiect de iniţiativă comunitară care îşi propune promovarea valorilor proactive specifice unei societăţi democratice, promovarea voluntariatului, creşterea încrederii interpersonale, dezvoltarea valorilor morale. Parteneri: Fundaţia “Noi Orizonturi”. 4.“Ia iniţiativa! Fii voluntar!” – proiect de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale elevilor. Parteneri: Asociaţia “Noi Orizonturi”, Filiala Bibliotecii Judeţene Călăraşi (“Alexandru Odobescu”), Grădiniţa cu Program Prelungit “Amicii”, Muzeul Dunării de Jos.

P3 si P4 sunt parteneri cu experiență în formare inițială în domeniul tehnic, care nu au în aria curriculară obligatorie metoda firmei de exercițiu și doresc să participe la pilotarea acestei metode ca și activitate extracurriculară, urmând ca pe baza rezultatelor obținute în cadrul proiectului să o introducă ca CDL/CDȘ.